Επιδοτούμενα

voucher 22 29

Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29 ετών)

• Ωφελούμενοι: 3.000
• Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών
• Στόχος : Η δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων
Ενδεικτικές ειδικότητες:
• διαχείριση κοινωνικών δικτύων
• marketing πολιτιστικών οργανισμών
• διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών
• συμβουλευτική τρίτης ηλικίας
• αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Πληροφορίες: 
Γρ. Λαμπράκη 13 Καρδίτσα τηλ: 2441079201 – 80083
Αθ.Διάκου 25 Τρίκαλα τηλ: 2431025526

                             

koinofelous

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 8.933 υπάλληλους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Το προσωπικό θα τοποθετηθεί σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος

Χρονική διάρκεια των συμβάσεων :  8 μήνες

Προβλέπεται (προαιρετική) κατάρτιση με την χορήγηση voucher

Ωφελούμενοι - Κριτήρια και σύστημα επιλογής

  1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα
  5. Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  6. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  7. Άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)»

Οι ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης

Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εργάσιμων ημερών.

 (Πηγή : https://workenter.gr)

voucher 24 29

Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 24-29

• Ωφελούμενοι: 3.000
• Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού
• Στόχος: Η ψηφιακή αναβάθμιση και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας

Πληροφορίες: 
Γρ. Λαμπράκη 13 Καρδίτσα τηλ: 2441079201 – 80083
Αθ.Διάκου 25 Τρίκαλα τηλ: 2431025526