Πολιτική Ποιότητας

 

Το ΚΔΒΜ2 «Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣ» παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους εκπαιδευομένους που να συμμορφώνονται επακριβώς με τις συμφωνημένες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων και γενικά των ωφελούμενων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί στρατηγικό σημείο στη λειτουργία του οργανισμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι του ΚΔΒΜ2 «Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣ» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησής του να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της δραστηριότητας του οργανισμού και την προσήλωση στους στόχους του, προσφέροντας στους πελάτες του υψηλό επίπεδο υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Το ΚΔΒΜ2 «Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣ» απαιτεί από τους συνεργάτες του να τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αυτό έχει ορίσει και που διατηρεί μέσω του τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει.Για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του και την αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,το ΚΔΒΜ2 «Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣ» στηρίζεται:

 • στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό του,
 • στη συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών και των συνεργατών του,
 • στον ορθά σχεδιασμένο έλεγχο ποιότητας στην παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
 • στην προγραμματισμένη εκπαίδευση του προσωπικού του,
 • στις συνεχείς επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό και
 • στην συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ως Στόχοι Ποιότητας για το ΣΔΠ του οργανισμού ορίζονται οι παρακάτω:

 • Ταχεία, στο μέτρο του δυνατού, απόκριση στα αιτήματα των εκπαιδευομένων.
 • Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και αναγκών του χώρου της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης.
 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για τη διάθεση των Υπηρεσιών εκπαίδευσης, με στόχο τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων, αξιόπιστων και αποτελεσματικών εφαρμογών πληροφορικής που θα συμβάλλουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της σύγχρονης εκπαίδευσης.
 • Παροχή όλων των απαραιτήτων μέσων και γνώσεων και ανάπτυξη πνεύματος ποιότητας, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του.
 • Συστηματική ανάλυση όλων των βάσιμων παραπόνων των «πελατών» και τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και διερεύνηση των αιτιών τους.
 • Ανάληψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.
 • Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας και της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Συνεχή μέτρηση και παρακολούθηση των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι προς συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων για την βελτίωση του.
   

Καρδίτσα, 25/10/18

     
   

O Διευθύνων Σύμβουλος