Ανακοινώσεις

Η συνεργασία του πιστοποιημένου φορέα ΔΙΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ, με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΑΝΕΛΙΞΗ διευρύνεται σε όλους τους τομείς γραπτών δοκιμασιών. Εφόσον οι υποψήφιοι έχουν λάβει τη βάση στη γραπτή δοκιμασία , επέρχεται η προσαύξηση βάσει των επιπλέον ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων

Προϋπηρεσία, ακαδημαϊκοί  τίτλοι, μοριοδοτούμενες επιμορφώσεις, πτυχία γλωσσομάθειας , εντοπιότητα και κοινωνικά κριτήρια, θα διαμορφώσουν τη σειρα πρόσληψης.

Η απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων και μετεκπαιδεύσεων καθίσταται υποχρεωτική.

 

 Αντίστροφα μετρούν οι ημέρες για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ο οποίος θα αφορά 1.000 – 1.700  μόνιμες θέσεις κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ. Προσφάτως μάλιστα, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση κατά την οποία το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία, το χρόνο διεξαγωγής, την εξεταστέα ύλη, τη βαθμολόγηση γραπτών.

Συγκεκριμένα:

-Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.

-Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

-Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

– Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Δ., ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Σε κάθε περίπτωση η Κ.Ε.Δ. ορίζει το χρονοδιάγραμμα του γραπτού διαγωνισμού.
 

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α.ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ,ΤΕΧΝΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Φωτεινός Γιάννης, Πολιτικός Επιστήμονας
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Πέμπτη 18:00-21:00
ΕΝΑΡΞΗ:  26/5/2022
ΚΟΣΤΟΣ 250€
ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Θα ανακοινωθούν σύντομα
ΚΟΣΤΟΣ 250€

Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Χατζηγιαννάκη Έλενα Φιλόλογος
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Δευτέρα 18:00-21:00
ΕΝΑΡΞΗ 30/5/2022
ΚΟΣΤΟΣ 250€
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Νίκας Πασχάλης, Μαθηματικός
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Τρίτη 18:00-21:00
ΕΝΑΡΞΗ 31/05/2022
ΚΟΣΤΟΣ 250€
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ταβλαδωράκη Ευαγγελία, Πολιτικός Επιστήμονας
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Θα ανακοινωθούν σύντομα
ΚΟΣΤΟΣ 250€

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α και Β    

 180 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Α και Β 

  1.250 €

 
 

1. Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων (Α και Β) το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.250 € σε 1.100 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες δόσεις.

2. Σε περίπτωση ανεργίας, πολυτεκνίας το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.250 €  σε 1.000 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

3. Σε περίπτωση εφαπαξ καταβολής η τιμή διαμορφώνεται από 1.250 € σε 950 €.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

3. Οι σημειώσεις παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους υποψηφίους.

4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.

diap ekp
Η διαπολιτισμική αγωγή , από τη νέα εκπαιδευτική και Ακαδημαϊκή χρονιά παγιώνεται επισήμως , τόσο στην ευρύτερη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και σε τομείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ευρωπαικών-κοινοτικών προγραμμάτων, ΔΕΚΟ, αλλά και σε πεδία ειδίκευσης και ΔΒΜ.
Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη  "λειτουργία" πινάκων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης/ΕΚΟ, ( προσλήψεις σε άτυπο επίπεδο, έχουν ξεκινήσει ήδη), σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σχολές, ΔΙΕΚ, αλλά και σε οποιοδήποτε πόστο μπορεί να απορροφηθεί επιστήμονας΄η εργαζόμενος που διαθέτει είτε μεταπτυχιακο είτε μοριοδοτούμενη μετεκπαίδευση 12μηνη διάρκειας.
Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και οι καταρτιζόμενοι που έχουν ή θα έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προσόντα, μπορούν να προτάσσονται σε οποιαδήποτε πρόσληψη , αφενός που άπτεται συγκεκριμένου διαπολιτισμικού περιεχομένου,αφετέρου, να μοριοδοτείται ακόμη και ως τυπικό προσόν για εύρος εργασιακών θέσεων.
Τα καινοτόμα μοριοδοτούμενα ακαδημαϊκά προγράμματα έχουν ως αφετηρία το Σεπτέμβριο, με προεγγραφή και σημαντική εκπτωτική πολιτική από αρχές Ιουνίου.
Το τμήμα μοριοδοτούμενων προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, αναλαμβάνει την πλήρη εκπαιδευτική, συμβουλευτική υποστήριξη των επιμορφώσεων , δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την πιστοποίηση χωρίς κόπο και ιδιαίτερη συμμετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι: Οι μετεκπαιδεύσεις μοριοδοτούν όλους τους αποφοίτους λυκείου, ΙΕΚ, Τεχνολογικής, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 
Εγγραφές, εκδήλωση ενδιαφέροντος, ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ

mcsItaly

Η ευρωμεσογειακή ακαδημία  ανωτερων σπουδών , εγκαινιάζει  το νέο κύκλο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο πεδίο επιστημης της αγωγής , με την υλοποίηση  MSC  επί συνόλου Ιταλικών πανεπιστημίων, με χαμηλά δίδακτρα, αναγνωρισμένα από ΑΤΕΕΝ και ΔΟΑΤΑΠ , με παράλληλη κατοχύρωση της Ιταλικής ως δεύτερης γλώσσας, ενώ πλέον σε Ελλάδα και ΕΕ αναγνωρίζονται τα μονοετή μεταπτυχιακά , πλην της ειδικής και σχολικής ψυχολογίας που απαιτειται και το επιπλέον εξάμηνο της Πρακτικής άσκησης.

Ηδη από 1/1/23 καταργείται η ατομική αίτηση αναγνωρισης στο ΔΟΑΤΑΠ και α πτυχία της αλλοδαπής θα αναγνωρίζονται αυτόματα εφόσον το πανεπιστήμιο είναι ενταγμένο στο επίσημο μητρώο των αναγνωρισμένων διεθνών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
 
 

Επιστήμες της Αγωγής

 1. ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
 2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 4. ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 5. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
 6. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
 8. LANGUAGE SCIENCES FOR SPECIAL NEEDS (ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
 9. WELLNESS SPORT AND HEALTH (ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
 10. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 11. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 12. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 13. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 14. ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ  ΩΣ ΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ
 15. ΟΙ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: OPEN EDUCATION, SOCIAL AND MOBILE LEARNING 
 16. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ,  ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 17. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
 18. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ.

adult education

Η πιστοποιημένη δομή ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει την συνέργεια του με νέους φορείς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα, επιστημονικές ενώσεις, Ακαδημαϊκούς οργανισμούς , ερευνητικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα συνεχίζει με ιδιαίτερη επιτυχία τις υφιστάμενες συνεργασίες, με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση της ΔΒΜ. Νέες επιμορφώσεις, αναδιαρθρωμενο προγράμματα, πιστοποιήσεις που αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση, εξασφαλίζοντας θέσεις στην αγορά εργασίας. Το τμήμα συμβουλευτικής -σταδιοδρομίας, ευρωπαικών και μοριοδοτούμενων προγραμμάτων πρωτοπορεί , δημιουργώντας νέες επαγγελματικές διεξόδους, ενώ οι αξιοποίηση νέων εκπαιδευτών ενηλίκων σε προγράμματα ΛΑΕΚ θεωρείται δεδομένη. Παράλληλα, η άρτια πληροφόρηση για ακαδημαϊκές μετεκπαιδευσεις, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, "υπηρετεί" στο ακέραιο τη βούληση των ενδιαφερομένων για ποιοτικότερη εκπαίδευση.